Available courses

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ sơ cấp (Elementary Level) thiết kế dành riêng cho cán bộ, công nhân viên trong Vinacomin. Với hệ thống từ vựng, bài tập tình huống đặc thù giúp các học viên nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên sâu của mình

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.

Khóa Tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản (Beginner Level) giúp cho học viên nắm vững những kỹ năng Anh ngữ trong giao tiếp, giúp đáp ứng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn cũng như trong gặp mặt đối tác nước ngoài.